logotype
image1 image2 image3

Promocja mikroprojektu Interreg V-A

Wszyscy wnioskodawcy i mikrobeneficjenci mają obowiązek promowania w odpowiedni sposób zaangażowania środków unijnych w realizację mikroprojektu. Zasady dotyczące promocji mikroprojektów finansowanych w ramach Programu wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (załącznik XII, punkt 2.2) oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 (art. 4). Oba dokumenty dostępne są na stronach internetowych Programu www.cz-pl.eu.

Zasady promocji muszą być również zgodne z Wytycznymi dla Wnioskodawcy w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Wnioskodawca/mikrobeneficjent zobowiązany jest w ramach promocji mikroprojektu jasno wskazać, że realizowany mikroprojekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu współfinansowanego z EFRR.

Wymogi dotyczące promocji mikroprojektu są obowiązkowe także w przypadku realizacji tych działań projektu, które mają miejsce jeszcze przed zatwierdzeniem mikroprojektu przez Euroregionalny Komitet Sterujący.

Z powyższych dokumentów wynika, iż symbol Unii powinien być w każdym przypadku umieszczony tak, aby był dobrze widoczny. Jego umieszczenie i wielkość muszą być współmierne do rozmiarów zastosowanego materiału lub dokumentu. Jeżeli oprócz symbolu Unii umieszczone są także inne logo, symbol Unii musi być przynajmniej tej samej wielkości, zarówno na wysokość, jak i szerokość, co największe z innych zastosowanych logo.

W przypadku wydatków typu imprezy kulturalne, konferencje, seminaria itp. mikrobeneficjent powinien w czasie wydarzenia ustnie informować publiczność/uczestników o współfinansowaniu ze źródeł UE oraz musi w widoczny sposób w miejscu organizacji wydarzenia, w miejscu łatwo widocznym dla publiczności, umieścić flagę Unii Europejskiej (względnie umieścić plakat z informacją o mikroprojekcie).

Na produktach wydanych w związku z wydarzeniem (np. plakaty, zaproszenia, itp.), na wszystkich innych produktach mikroprojektu, gadżetach promocyjnych i wyposażeniu nabytym w ramach mikroprojektu muszą zostać umieszczone wymagane elementy obowiązkowej promocji.

Jeżeli elementy promocji umieszczone są na stronie internetowej, zaleca się aby oznakowanie wizualne było każdorazowo widoczne już w momencie otwarcia strony internetowej na ekranie urządzenia cyfrowego bez konieczności przesuwania przez użytkownika strony do jej dolnej części.

Logotypy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska wraz z symbolem Unii Europejskiej oraz zasadami stosowania logotypów dostępne są na stronach Programu http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl/promocja

W przypadku małych gadżetów promocyjnych możliwe jest zastosowanie skróconej wersji elementów promocji. Proszę jednak mieć na uwadze, że przy skróconej wersji promocji nie należy zamieszczać żadnych innych logotypów oraz informacji poza obowiązkowymi.

W przypadku nieprzestrzegania zasad promocji dany partner mikroprojektu może zostać ukarany za pośrednictwem sankcji (lub upomnienia jeżeli jest możliwa naprawa):

 1. sankcje w przypadku braku odpowiedniej promocji dla konkretnego produktu mikroprojektu – uchybienia podzielono zgodnie z wagą na 3 grupy, zaś dla każdej grupy ustalono wartość %, o którą obniżone zostaną wydatki poniesione w bezpośrednim związku z wykonaniem produktu[1]:

 • całkowity brak promocji – wydatki zostaną obniżone o 5%,

 • promocja jest niekompletna (nie spełnia wszystkich wymagań podanych w art. 2.2, Załącznika XII rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 – wydatki zostaną obniżone o 3%,

 • promocja jest niezgodna z przepisami (nie spełnia warunków podanych w art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 821/2014 i Załączniku II do niniejszego Rozporządzenia – wydatki zostaną obniżone o 1%.

 1. sankcje w przypadku braku odpowiedniej promocji dla konkretnego medium (nośnika) promocji – uchybienie to podzielono zgodnie z wagą na 3 grupy. Dla każdej grupy ustalono wartość %, o którą obniżone zostaną wydatki poniesione w bezpośrednim związku z danym medium promocji:

 • całkowity brak promocji – wydatki zostaną obniżone o 50%,

 • promocja jest niekompletna (nie spełnia wszystkich wymagań podanych w art. 2.2, Załącznika XII rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 – wydatki zostaną obniżone o 25%,

 • promocja jest niezgodna z przepisami (nie spełnia warunków podanych w art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 821/2014 i Załączniku II do niniejszego Rozporządzenia – wydatki zostaną obniżone o 15%.

 1. sankcje w przypadku braku odpowiedniej promocji dla konkretnego gadżetu promocyjnego - uchybienie to podzielono zgodnie z wagą na 3 grupy. Dla każdej grupy ustalono wartość %, o którą obniżone zostaną wydatki poniesione w bezpośrednim związku z danym przedmiotem/gadżetem:

 • całkowity brak promocji – wydatki zostaną obniżone o 100%,

 • promocja jest niekompletna (nie spełnia wszystkich wymagań podanych w art. 2.2. Załącznika XII rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 – wydatki zostaną obniżone o 50%,

 • promocja jest niezgodna z przepisami (nie spełnia warunków podanych w art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 821/2014 i Załączniku II do niniejszego Rozporządzenia – wydatki zostaną obniżone o 25%.

  Jeżeli dojdzie do uszkodzenia któregoś z narzędzi promocyjnych przez osobę trzecią, mikrobeneficjent ma obowiązek doprowadzenia tego narzędzia do stanu pierwotnego, przynajmniej na okres trwałości mikroprojektu. W taki wypadkach zaleca się  ubezpieczenie narzędzi promocji w standardowy sposób.

  Brak odpowiedniej promocji w prasie codziennej i w TV/radiu sankcjonowany jest wyłącznie w przypadku, że mikrobeneficjent finansuje transmisję lub artykuł w prasie, a tym samym jako zlecający ma prawo i możliwość wpłynięcia na ostateczny produkt. W przeciwnym razie mikrobeneficjent dotacji nie ma przeważnie możliwości autoryzacji lub wpływu na finalną postać artykułu w gazecie lub transmisji TV, które nie zostały przez niego zamówione. W przypadku płatnych spotów radiowych wystarczy umieścić odniesienie do współfinansowania przez Unię Europejską lub Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wystarczy jedna z tych wersji), odniesienie do wyników interwencji można pominąć.

 [1] Jeżeli nie sposób jednoznacznie oddzielić wydatków związanych z danym produktem, podany % odnosi się do całkowitych wydatków kwalifikowalnych danego partnera.

Załączniki:
Pobierz plik (Logo_Euroregionu.doc)Logo EG_doc[Logo EG_doc]26 Kb
Pobierz plik (Logo_Euroregionu_cdr.cdr)Logo EG_cdr[Logo EG_cdr]24 Kb
Pobierz plik (zestaw.pdf)Kompletne elementy promocji[Kompletne elementy promocji]138 Kb