logotype
image1 image2 image3

PHARE CBC 1999-2003

 

WSPÓLNY FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW
EUROREGIONALNYCH JSPF PHARE CBC

 

Fundusz Małych Projektów to pomysł, który narodził się w Polsce, w euroregionach pogranicza polsko – niemieckiego mniej więcej w połowie lat dziewięćdziesiątych. Z racji wysokiego efektu transgranicznego realizowanych w jego ramach projektów uzyskał poparcie Komisji Europejskiej, która pomimo problemów z rozliczaniem tak drobnych dla niej kwot (wsparcie pojedynczego projektu kształtuje się na poziomie od 1.000 do 50.000 EUR) doceniła rolę tych drobnych inicjatyw w rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków. Często były to projekty nowatorskie i bardzo oryginalne. Budziły i wciąż budzą zdziwienie kwoty, za które dochodzi do organizacji dużych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych o charakterze masowym.
Po raz kolejny urzeczywistniło się hasło „Polak potrafi”. To nowatorskie rozwiązanie doczekało się wdrożenia w niemieckiej części Euroregionu Nysa w formule unijnego Programu INTERREG.
Fundusz SPF służy realizacji małych projektów (tzw. „miękkich”) dotyczących sfery społecznej (np. inicjatyw kulturalnych, sportowych, naukowych).

Finansowane projekty:

·     wspierają realizację priorytetów statutowych Euroregionu,

·     służą wspieraniu procesów integracji Polski i Czech z Unią Europejską,

·     opierają się na współpracy zagranicznych partnerów objętych Programem (preferują partnerów działających na terenie Euroregionu),

·     są współfinansowane przez polskich i zagranicznych partnerów,

·     są realizowane na obszarze Euroregionu,

·     są w pełni przygotowane przez wnioskodawcę do szybkiej i efektywnej realizacji.
Projekty nie obejmują więc przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz celów komercyjnych. Ich beneficjentami nie są, w rozumieniu prawa polskiego, firmy komercyjne.

Ogólne cele Funduszu SPF:

·     zachęcają do organizowania oraz wspierają funkcjonowanie zdolnej do przetrwania sieci współpracy transgranicznej lokalnych i regionalnych podmiotów w obrębie pogranicza,

·     wspierają projekty transgraniczne realizowane w małej skali, poprzez lokalne i regionalne organizacje / instytucje,

·     wspierają rozwój struktur efektywnego wdrażania i wykorzystania środków pomocowych.
Zakresem działania Funduszu SPF objęci są beneficjenci, którzy mają siedzibę na terenie Euroregionu i wskażą podmiot (partnera) po drugiej stronie granicy gotowego do współpracy w ramach wnioskowanego projektu (preferuje się partnerów działających na terenie Euroregionu).

Pierwszeństwo mają następujące rodzaje działalności:

·     wymiana kulturalna,

·     rozwój demokracji lokalnej,

·     zasoby ludzkie,

·     transgraniczne studia i koncepcje rozwojowe,

·     rozwój gospodarczy i turystyka.

Organizacja składająca wniosek powinna spełniać 3 kryteria:

·     prowadzić działalność o charakterze lokalnym,

·     mieć niedochodowy charakter,

·     pełnić funkcje publiczne.

 Wykaz małych projektów dofinansowanych z PHARE CBC

 

DUŻE PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE PROGRAMU PHARE CBC

W ramach dużych projektów Euroregion Glacensis dwukrotnie otrzymał wsparcie na kwotę 3.854 tys EUR, w tym jako pierwszy z pogranicza w ramach Programu Phare CBC Polska – Czechy. Współpraca euroregionów pogranicza polsko-czeskiego i przestrzeganie zasady parytetu przy podziale niewielkich przecież w skali potrzeb środków finansowych, sprzyja komplementarnemu rozwojowi całego pogranicza.


Wykaz dużych projektów dofinansowaych z PHARE CBC:

 

LP

NAZWA PROJEKTU

NAZWA PROGRAMU

ROK

BENEFICJANT

GMINA

KWOTA W EUR

1.

Budowa międzygminnej oczyszczalni, ścieków w Ścinawce Dln.,

Phare CBC Poland - Germany

1997

Nowa Ruda - miejska

Nowa Ruda - miejska

1 254 000,00

2a.

Ochrona wód Nysy Kłodzkiej w obrębie Rowu Górnej Nysy - budowa dwóch nowych oczyszczalni ścieków dla Bystrzycy i Międzylesia

Phare CBC Poland - Czech Republic

1999

Gmina Międzylesie

Międzylesie

1 000 000,00

2b.

Ochrona wód Nysy Kłodzkiej w obrębie Rowu Górnej Nysy - budowa dwóch nowych oczyszczalni ścieków dla Bystrzycy i Międzylesia

Phare CBC Poland - Czech Republic

1999

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka

1 600 000,00

3.*

Przebudowa drogi wojewódzkiejnr 389 na odcinku 11,2 km Duszniki Zdrój – Zieleniec*

Phare CBC Poland - Czech Republic

2002*

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Duszniki Zdrój

2 000 000,00*

4.

Budowa pasów wolnego ruchu na drodze nr 8 na odcinku Duszniki Zdrój – Leiwn Kłodzki (dojazd do przejścia Kudowa Słone - Nachod)

Phare CBC Poland - Czech Republic

2003

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Wrocław

Duszniki Zdrój / Lewin Kłodzki

2 300 000,00

ŁĄCZNE DOTYCHCZAS WSPARCIE W RAMACH DUŻYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH PHARE CBC

8 154 000,00*

 

 

FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW W POLSKIEJ CZĘŚCI EUROREGIONU


Zanim Euroregion Glacensis otrzymał pierwsze środki finansowe na uruchomienie JSPF PHARE CBC 1999, jego polska część, jak i pozostałe polsko-czeskie euroregiony, otrzymała środki z rezerw powstałych podczas realizacji Funduszu Małych Projektów – Programu Polska-Niemcy-Czechy ZZ 96 27. Dzięki temu mieliśmy możliwość przećwiczyć stosowane w Programie procedury, podczas realizacji sześciu projektów na łączną kwotę wsparcia 41.629,95 EUR. Zrealizowane projekty w ramach transzy ZZ 96 27 – pobierz tutaj

 

JSPF PHARE CBC POLSKA – CZECHY 1999 (PL 9911)

W pierwszej transzy Programu JSPF 1999 do dyspozycji beneficjantów było 76 tys. EUR. Do Sekretariatu Programu w Kłodzku zostało złożonych przez 25 wnioskodawców 37 projektów na łączną kwotę wsparcia 233.704,28 EUR. Obrazuje to zainteresowanie samorządów i instytucji kłodzkiego pogranicza realizacją wspólnych projektów z czeskimi partnerami. W wyniku czterostopniowej oceny formalnej i merytorycznej wybrano 24 najlepsze projekty na wnioskowaną kwotę wsparcia 108.070,78 EUR. W tej sytuacji, korzystając z możliwości jakie stwarzał Program, Podkomitet sterujący w Euroregionie podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich kompletnych projektów, jednak był tym samym zmuszony do ograniczenia w wielu przypadkach ich skali i poziomu dofinansowania.
Ogółem ze wsparcia w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach edycji PL 9911 skorzystało 19 beneficjantów w 33 projektach:
- 7 samorządów gminnych było bezpośrednio wnioskodawcą w 8 projektach,
- 5 jednostek podległych samorządom gminnym było wnioskodawcą w 8 projektach ( ośrodki kultury, muzeum, gimnazjum, ośrodek sportu i rekreacji,
- 7 wnioskodawców reprezentujących grupę organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i związki, klub górski) oraz innych podmiotów prawnych jak park narodowy czy wydawnictwo, było beneficjantami w 17 projektach.
Biorąc pod uwagę spektrum działań w ramach realizowanych projektów, ciężko jednoznacznie przyporządkować konkretnej dziedzinie jakikolwiek projekt. Często w ramach projektów odbywa się kilka działań z różnych dziedzin. Obecnie Sekretariat Euroregionu jest w trakcie analiz ilościowych i jakościowych. Nie wszystkie projekty zostały ponadto definitywnie zakończone.
W wyniku pierwszego etapu analiz można stwierdzić, że wsparcie Funduszu Małych Projektów kwotą ok. 170 tys. EUR przyczyniło się do:
- powstania 4 ponadgranicznych koncepcji rozwojowych,
- realizacji 2 nowatorskich z punktu widzenia pogranicza projektów z zakresu rozwoju gospodarczego, polegających na odtworzeniu winnicy w górskim krajobrazie sudeckim oraz oznakowania tablicami walorów turystycznych wg wzorców unijnych,
- realizacji 3 projektów promocyjnych dotyczących m.in. stworzenia 2 prezentacji multimedialnych oraz 6 plansz wystawowych.
- wydaniu 8 publikacji informacyjnych, promocyjnych, statystycznych
- organizacji imprezy targowej i uczestnictwa w formule stoiska w dwóch imprezach targowych,
- organizacji 7 imprez sportowo – rekreacyjnych jak zawody sportowe, spływ, cross czy półmaraton,
- realizacji 6 działań dotyczących „zasobów ludzkich”, w ramach których m.in. odbyły się szkolenia dla informatorów turystycznych, specjalistów ds. promocji czy trzykrotnie study tour po obszarach sąsiada,
- pięć projektów dotyczyło wymiany grup młodzieży, trzykrotnie spotkania miały charakter edukacji w zakresie ekologii i przyrody,
- w ramach wydarzeń kulturalnych dofinansowano organizację 5 dużych projektów, w ramach których m.in. dofinansowano trzy koncerty zespołów z Republiki Czeskiej, odbyły się festiwale, przeglądy, konkursy, rajdy turystyczne i spotkania młodzieży z największym, w którym uczestniczyło około 600 dzieci z Czech i Polski w ramach projektu „Pociąg Radości
”. Zrealizowane projekty w ramach JSPF Phare CBC Polska – Czechy 1999 - pobierz tutaj

 


JSPF PHARE CBC POLSKA – CZECHY 2000 (PL 0011)

W ramach FMP Phare CBC Polska – Czechy 2000 w Euroregionie Glacensis złożono 33 projekty na ogólna kwotę dofinansowania 416 590,18 EUR. Po trójstopniowej ocenie przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą, Regionalny Komitet Sterujacy, a następnie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej dofinansowanych zostało 19 projektów na kwotę dofinansowania 167 679,00 EUR i wszystkie zostały zrealizowane. Projekty zostały zrealizowane na łączną kwotę dofinansowania 138 457,27 EUR co stanowi 82,57 % kwoty przyznanej w ramach Funduszu. Kwota ta została pomniejszona o wysokość uzyskanych odsetek bankowych – 379,28 EUR, z czego wynika, że łączna kwota otrzymana na realizację projektów i przekazana beneficjentom wynosi 138 077,99 EUR. Całkowita wartość zrealizowanych projektów wyniosła 189 680,93. EUR. Łączny wkład własny we wszystkich projektach wyniósł 51 223,66 EUR, średni wkład własny w realizowanych projektach wynosił 2 695,98 EUR (27,01 % wartości projektu), natomiast średnia wartość dofinansowania jednego projektu wynosiła 7287,22 EUR (co stanowiło średnio 72,99 % wartości projektu)

Największa liczba projektów – 8 była realizowana przez Jednostki Samorządowe (42%), 6 projektów zrealizowały Stowarzyszenia, (32%) co stanowi 74 % ogółu projektów. Pozostałą część (26%) beneficjentów stanowią Domy Kultury i Ośrodki Sportu, Szkoła i Pozostałe instytucje.

Wszystkie projekty które uzyskały wsparcie finansowe ze środków Funduszu dotyczyły dwóch priorytetów: rozwój godpodarczy i turystyka (10) oraz Wymiana kulturalna (9)

 

PREZENTACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW

Tytuł projektu: „Oznakowanie ścieżek i szlaków rowerowych w polskiej części Euroregionu Glacensis”

Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

 

Celem projektu była aktywizacja gospodarcza polskiej części Euroregionu Glacensis poprzez oznakowanie 700 km ścieżek i szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą informacyjną, a tym samym stworzenie nowego produktu turystycznego dla masowego odbiorcy oraz promowanie zdrowego i aktywnego wypoczynku i stylu życia. W ramach projektu wykonano 30 tablic informacyjnych ze schematem szlaków, 180 sztuk drogowych znaków ostrzegawczych oraz powstała interaktywna strona internetowa. Zrealizowano wskaźnik zwiększenia o 80% ilości oznakowanych tras na obszarze polskiej części Euroregionu. Dzięki realizacji projektu Ziemia Kłodzka i Ząbkowicka jest jednym z trzech najlepiej zorganizowanych regionów w kraju pod względem infrastruktury dla rowerów.

 

Tytuł projektu: „Śnieżnickie lato jaskiniowców”

Beneficjent: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim

 

Celem projektu było wzajemne poznanie się lokalnych społeczności polskich i czeskich. Głównym wydarzeniem projektu była impreza sportowo rekreacyjne pn. Śnieżnickie lato jaskiniowców”, podczas której odbywały się gry i zabawy dla dzieci i młodzieży z Polski i Czech. Głównym zadaniem ww gier i zabaw było stworzenie warunków do wzajemnego poznania i zawarcia wzajemnych przyjaźni oraz do dobrej, wspólnej zabawy. W celu lepszej integracji dominowały konkurencje zespołowe, a zespoły posiadały mieszany skład (składały się z młodych ludzi z Polski i z Czech). Wśród rozgrywanych dyscyplin odbyła się m.in. „walka o ogień” czyli gra w dwa ognie. Obok gier i zabaw dla samych uczestników, zapewnionych było wiele atrakcji dla widzów, miedzy innymi usmazona została jajecznica z 1300 jaj kurzych i 10 jaj strusich. Publiczność mogła posłuchać koncertów zespołów muzycznych oraz wystepów grup teatralnych. Oprócz darmowej „jajecznicy” można było spróbować wielu innych tradycyjnych dań z Polski i Czech. Impreza „pod pretekstem dobrej zabawy” stworzyła okazję do wzajemnego poznania mieszkańców terenów przygranicznych z Polski i Czech. Udział w projekcie partnera polskiego i czeskiego poprzez wzajemną prezentację kultury, historii a także współudział mieszkańców w imprezie przyczynił się do wzajemnego poznania. Impreza poprzez swoją masowość i udział w niej osób przyjezdnych (turystów) przyczyniła się do prezentacji i promocji idei współpracy transgranicznej poza Euroregionem Glacensis. Korzyści, jakie przyniósł projekt są szczególnie istotne w kontekście funkcjonowania obydwu krajów w strukturach UE.

 

Tytuł projektu: SUDETY – powrót do przyszłości”

Beneficjent: Stowarzyszenie „Zdanie”

 

Projekt polega na wspólnym odkrywaniu przez młodzież polską i czeską dziedzictwa kulturowego i historycznego Sudetów. Głównym celem projektu było przekonanie młodzieży polskiej, że w Sudetach można budować wspólną europejska przyszłość, mimo dramatów przeszłości. O wydarzeniach tych opowiedzieli ich uczestnicy, dawni mieszkańcy Sudetów, przedstawiciele niemieckiej mniejszości „autochtoni”, przekazali oni swe doświadczenia i wspomnienia z przeszłości. Młodzież nauczyła się patrzeć, rozumieć i chronić miejscowe, najczęściej „poniemieckie” zabytki kultury materialnej. Cele te zrealizowano organizując trzy warsztaty dla 20 uczestników każdy oraz 19 spotkań młodzieżowych zespołów polsko – czeskich z autochtonami po polskiej i czeskiej stronie Sudetów. Młodzież spotkała się także z lokalnymi działaczami kultury, dyrektorami muzeów, zapoznając się z problematyką ochrony zabytków „polnych”. Przygotowano dwa typy katalogu (w formie książkowej i w formie zestawu pocztówek), które rozprowadzono wśród bohaterów i uczestników projektu, samorządów polskich i czeskich, działaczy kultury. Przygotowano także multimedialną prezentację na CD oraz wystawę fotografii z towarzyszącymi im fragmentami wywiadów w języku polskim, czeskim i niemieckim. Jest ona do dziś do obejrzenia w Stodole Europejskiej Stowarzyszenia „Zdanie”. Poprzez serię świadectw, wywiadów i rozmów prowadzonych z nielicznymi już „autochtonami” nt. codziennego życia, pracy Boga, historii, sąsiadów, obyczajów i tradycji młodzi Czesi i Polacy przekonali się, że historia nigdy nie jest „czarno biała”. Zrozumieją także, że wspólną, przyjazną, europejską przyszłość można budować nie tylko na wspólnym dziedzictwie, lecz na dramatycznych wydarzeniach z przeszłości. Dzięki spotkaniom młodzież doszła do wniosku, że ważnym sposobem na przezwyciężenie resentymentów przeszłości będzie nasz wspólny los w zjednoczonej Europie.

 

W projektach zrealizowanych w Euroregionie Glacensis wzięło udział ok. 10695 uczestników, wydano ponad 40 tys., publikacji, map, folderów, przewodników CD ROMów, plakatów, ulotek itp., odbyło się 21 warsztatów,3 konferencje, 32 spotkania młodzieży, 17 zawodów sportowych, 4 imprezy targowe, 34 wydarzenia artystyczne i koncerty, stworzono 2 koncepcje. Zrealizowane projekty w ramach JSPF Phare CBC Polska – Czechy 2000 - pobierz tutaj

 

JSPF PHARE CBC POLSKA – CZECHY 2001 (PL 0109)

W ramach JSPF Phare CBC Polska – Czechy 2001 w Euroregionie Glacensis, realizowanych jest 18 projektów. Planowana wartość wszystkich projektów wynosiła 165163,20 EUR, z czego planowany udział Phare projektów wynosi 41 993,54 EUR, natomiast wkład własny 41 838,20 EUR. Projekty w ramach edycji PL 0109 znajdują się na etapie realizacji. Czas trwania edycji kończy się dnia 30 listopada 2005 r. Według stanu na dzień 1 stycznia 2005 r, zakończonych zostało 11 projektów, z czego 3 projekty znajdują się w fazie rozliczania. 7 projektów znajduje się na etapie realizacji lub ich realizacja rozpocznie się w najbliższym czasie. Projekty w ramach JSPF Phare CBC Polska – Czechy 2001 – pobierz tutaj

 

JSPF PHARE CBC POLSKA – CZECHY 2002 (PL 2002/000-607)

Realizacja projektów w ramach JSPF Phare Polska – Czechy 2002 rozpoczęła się 1 października 2004 r. i trwać będzie do 30 września 2005 r. W ramach tej edycji dofinansowanie otrzymało 13 projektów na łączną kwotę 171815,38 EUR (128802,36 EUR planowany Udział Phare oraz 43013,02 EUR Wkład własny). Realizacja całej edycji zakończy się 30 listopada 2005 roku. Projekty w ramach JSPF Phare CBC Polska – Czechy 2002 – pobierz tutaj

 

JSPF PHARE CBC POLSKA – CZECHY 2003 (PL 2003/005-078)

Realizacja projektów w ramach JSPF Phare Polska – Czechy 2003 rozpoczęła się 1 grudnia 2004 r. i trwać będzie do 30 listopada 2005 r. W ramach tej edycji dofinansowanie otrzymało 12 projektów na łączną kwotę 123855,64 EUR (92799,85 EUR planowany Udział Phare oraz 31055,79 EUR Wkład własny). Realizacja całej edycji zakończy się 30 listopada 2006 roku. Projekty w ramach JSPF Phare CBC Polska – Czechy 2003 – pobierz tutaj