logotype
image1 image2 image3

PIW INTERREG IIIA 2004-2006

 

Zgodnie z jedną z głównych zasad Unii Europejskiej granice państwowe nie powinny być przeszkodą dla zrównoważonego rozwoju oraz integracji obszaru europejskiego. Realizacji tej zasady służą między innymi działania podejmowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Umożliwia ona, przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), wspieranie rozwoju regionów przez promocję różnych form współpracy transgranicznej (INTERREG IIIA).

Cel główny: Zwiększenie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi.

Cele szczegółowe:

• Wspieranie współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowej na obszarze pogranicza;

• Integracja transgraniczna oraz wzmacnianie form długookresowej współpracy;

• Przygotowanie wspólnych imprez nastawionych na wzajemne poznanie się oraz promocję współpracy transgranicznej.

 

Podczas realizacji projektu „Fundusz Mikroprojektów PIW INTERREG IIIA Czechy – Polska w Euroregionie Glacensis“ po polskiej stronie pogranicza jednostką zarządzającą było Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z siedzibą w Kłodzku, natomiast po czeskiej stronie Stowarzyszenie Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis z siedzibą w Rychnovie n/Kn. Wspólnym organem powołanym do wyboru transgranicznych projektów był Euroregionalny Komitet Sterujący.

Na przestrzeni trwania programu w latach 2004-2008 Euroregionalny Komitet Sterujący podczas 6 posiedzeń i procedur obiegowych rozpatrywał 327 projektów - 189 projektów złożonych po stronie polskiej i 138 projektów po stronie czeskiej. W efekcie swoich prac dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznano 82 projektom po polskiej stronie oraz 117 po stronie czeskiej. Od realizacji projektów po stronie polskiej odstąpiło 2 beneficjentów, natomiast po stronie czeskiej 7 beneficjentów, w efekcie czego w Funduszu Mikroprojektów zrealizowano 80 projektów po stronie polskiej oraz 110 projektów po stronie czeskiej (29 projektów po stronie czeskiej zakończy się w miesiącu czerwcu 2008 roku).

 

Raport z realizacji Funduszu Mikroprojektów PIW INTERREG IIIA w Euroregionie Glacensis (PL-RCz) [do pobrania w załączniku]

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (sprawozdanie_3_INTERREG IIIA.pdf)Raport PIW INTERREG IIIA[plik do pobrania]2089 Kb